top of page
Bike Handles

YMUNO.

SEICLO.

PERTHYN.

AELODAETH CLWB

Rheolir aelodaeth ar gyfer y clwb drwy Teclyn Rheoli Beicio Prydain. Yn ystod y cofrestriad cychwynnol, bydd angen i bob aelod newydd greu cyfrif ar-lein gyda Beicio Prydain.

 

Yn ystod cofrestru bydd angen i chi dderbyn telerau ac amodau TRCC. Bydd angen i aelodau sydd o dan 18 oed gael caniatâd gan eu rhiant/gofalwr.

COST AELODAETH

TELERAU AC AMODAU O AELODAETH

 

  • Mae aelodaeth yn ddyledus o 1 Ionawr bob blwyddyn oni bai eich bod yn ymuno ar ôl 1 Hydref ac yna bydd yr aelodaeth am ddim ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

  • Unwaith bydd eich aelodaeth yn dod i ben, byddwch yn derbyn e-bost/SMS i'ch hysbysu, yna bydd rhaid i chi adnewyddu o fewn 28 diwrnod. Os na fyddwch wedi adnewyddu eich aelodaeth o fewn 28 diwrnod, ni fyddwch yn aelod o'r clwb rhagor a bydd eich manylion yn cael eu tynnu oddi ar y teclyn rheoli clwb.

  • Dylid ceisio am aelodaeth newydd ac adnewyddiadau trwy dudalen tanysgrifio'r clwb a gynhelir gan Beicio Prydain.

  • Bydd manylion yr holl aelodau yn cael eu cadw ar declyn rheoli Beicio Prydain. Ni fydd Beicio Prydain na'r clwb yn rhannu eich manylion ag unrhyw drydydd parti.

  • Bydd pob tanysgrifiad newydd naill ai'n cael ei dderbyn neu ei wrthod gan Ysgrifennydd Aelodaeth y Clwb. Mae hawl gan unrhyw gais sydd wedi cael ei wrthod yr hawl i apelio’n ysgrifenedig at Ysgrifennydd y clwb.

  • Mae pob aelod yn cytuno i gadw at gyfansoddiad y clwb.

Os oes gennych chi amgylchiadau eithriadol lle na allwch geisio am aelodaeth neu adnewyddu aelodaeth drwy ddefnyddio gwefan Beicio Prydain, yna e-bostiwch Ysgrifennydd Aelodaeth y Clwb gan nodi pam na allwch wneud cais ar-lein.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag aelodaeth yna cysylltwch ag Ysgrifennydd Aelodaeth y Clwb gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

YSWIRIANT ATEBOLRWYDD

Fel clwb rydym yn argymell bod pob aelod yn ymuno â Beicio Prydain i fanteisio ar y Trydydd Yswiriant Atebolrwydd Personol. Mae'r clwb wedi'i Yswirio ar gyfer rhwymedigaethau sy'n diogelu beicwyr newydd sydd â diddordeb ymuno â Chlwb Beicio Towy

am ymuno â Chlwb Beicio Towy Riders ar gyfer sesiynau prawf cyfyngedig nes i chi ddod yn aelod o TRCC. nid ydych chi fel unigolyn wedi'ch diogelu felly rydym yn eich annog i wneud cais am naill ai 'Ride' neu 'Race Silver' o leiaf. Ewch i wefan Beicio Prydain am gymhariaeth aelodaeth lawn.

 

Gall darparwyr eraill gynnig yswiriant atebolrwydd personol, a dylech wirio eu lefelau yswiriant yn ofalus os mai eithriad i hyn yw os ydych yn gallu darparu eich yswiriant atebolrwydd personol eich hun, neu’n rhan o sefydliad arall fel y Cyclist Touring Club sy’n cynnig yr un amddiffyniad. Riders ar gyfer sesiynau prawf cyfyngedig tan ichi ddod yn aelod o TRCC. Nid ydych chi fel unigolyn wedi'ch diogelu felly rydym yn eich annog i wneud cais am naill ai 'Ride' neu 'Race Silver'. Ewch i wefan Beicio Prydain am gymhariaeth aelodaeth lawn. Gall darparwyr eraill gynnig yswiriant atebolrwydd personol, a dylech wirio eu lefelau yswiriant yn ofalus os mai eithriad i hyn yw os ydych yn gallu darparu eich yswiriant atebolrwydd personol eich hun, neu’n rhan o sefydliad arall fel y Cyclist Touring Club sy’n cynnig yr un amddiffyniad.

bottom of page